کد مطلب : 61330 / تاریخ ثبت : 1397/04/21 08:57

چهارسال فرصت داريد نه 40سال

بيش ازيک سال ازشروع بکارشوراي پنجم کلانشهرکرج مي گذرد دراين يکسال گذشته 2سرپرست و2شهرداربراي شهرداري کرج انتخاب شدکه تاکنون نتيجه مثبت وچشمگيري براي شهروشهروندان درپي نداشته ودرآستانه ورود به دومين سال عمرشوراي شهر،شهرداري چهارمين کلانشهرکشور پس ازماهها هنوز بلاتکليف است

ماده سه قانون شوراها مي گويد:دوره فعاليت شوراهاي اسلامي روستا وشهراز تاريخ تشکيل چهارسال مي باشد و شايد بتوان مهم ترين وظيفه شوراهاي اسلامي شهررا انتخاب شهرداردانست.

درتبصره يک ماده 76 قانون تشکيلات ،وظايف وانتخاب شوراهاي اسلامي کشوروانتخاب شهرداران آمده: «شوراي اسلامي شهرموظف است بلافاصله پس ازرسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردارواجدشرايط اقدام نمايند»

بيش ازيک سال ازشروع بکارشوراي پنجم کلانشهرکرج مي گذرد دراين يکسال گذشته 2سرپرست و2شهرداربراي شهرداري کرج انتخاب شدکه تاکنون نتيجه مثبت وچشمگيري براي شهروشهروندان درپي نداشته ودرآستانه ورود به دومين سال عمرشوراي شهر،شهرداري چهارمين کلانشهرکشور پس ازماهها هنوز بلاتکليف است.

اگراعضاي شوراي شهرپنجم کرج درانتخاب شهردارجديد همانندسال گذشته وماههاي گذشته اقدام کنند وهمان روند رادرپيش بگيرندشهروندان نمي توانند آينده خوبي رابراي شهرکرج متصورباشند.

تنهااعضاي شورا مي توانندبا دست کشيدن ازمنافع شخصي وگروهي وپرداختن به منافع مردم شهروارجحيت دادن به آن باانتخاب يک شهردارمناسب آينده تاريک شهرکرج راروشن کنند.

چهارسال فرصت زيادي نيست وبه سريع ترين شکل ممکن مي گذرد.اعضاي شورا فرصت کوتاهي براي پرداختن به عقب ماندگي هاي مختلف شهردارندومردم شهر ازمشکلات،آشفتگي ،بلاتکليفي واين عقب ماندگي هارنج مي برندولازم است بااولويت بندي کاستي ها درراستاي رفع هرچه سريعتراين مشکلات اقدام شود.

آنچه بيش ازهمه شهروشهرداري رادراين روزها رنج مي دهد وجودبي انگيزگي و سردرگمي کارکنان،مديران،ارباب رجوع و...است که باطولاني شدن دوران سرپرستي روزبه روز تشديدميشود.

درحال حاضر انتخاب شهردارمناسب مهمترين سرفصل امورشوراي پنجم بايد باشدودرشوراي شهرعقلا بايد باتصميم گيري درست ولحاظ کردن منافع عمومي به انتخاب درست دست بزنند.

آنچه ازاعضاي دور جديد شوراي پنجم انتظار مي رود امن کردن شهربراي حضور سرمايه گذاراست تاشاهد توسعه وآباداني تنها اين شهرنه بلکه کل استان باشيم.

اعضاي شوراي شهرنمايندگان مردم هستند ونظرشورايي هانبايد جدااز خواسته مردم باشدولازم است نمايندگان مردم خواسته واولويت هاي شهررادرنظر داشته باشند.

ماشهرمان رادوست داريم ودرآن زندگي مي کنيم وبچه هاي مانيز دراين شهردر حال رشد هستند.

ازاعضاي شوراي يکدست اصلاح طلب شهرانتظارداريم که درپايان دوره شورايي خود کارنامه اي را ازخود برجاي بگذارند که مردم وخداوند ازآنها راضي وخشنود باشند.

ابراهيم کردلو
.چاپ مطلب
چهارسال فرصت شورای شهر کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 215
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید