کد مطلب : 54158 / تاریخ ثبت : 1396/03/13 13:25

روزهای وداع مدیرانی که باید بروند

پوست اندازی در مدیران کل دولتی کف مطالبات مردم است

مماشات با مدیران به جا مانده از دولت دهم تحت لوای اعتدال اگر چه در ظاهر خوش آب و رنگ بود اما در واقعیت بما اثبات کرد چرخ دولت با چرخ دنده های کج نمی چرخد

بار زمین مانده مردم در بسیاری از زمینه ها هنوز بر زمین است. اگر رکود اقتصادی سر تولید را برید و بیکاری را دامن زد، اگر صنعت دچار رخوت شد و سیاست های غلط اعمال شده باعث معیوب شدن چرخ تولید و اشتغال شد، اگر سیاست های وارداتی اشتباه باعث رونق تولید در چین شد و اینجا تولید کننده را به خاک سیاه نشاند تمام اینها ناشی از تصمیم های غلط و مسولینی بود که به اشتباه بر پشت میزهایی نشسته بودند.

متاسفانه بعد دولت تدبیر که انتظار می رفت برای پایش این شکته بندی ها نسخه ای داشته باشد در البرز کمترین تحولات را در زمینه اقتصاد و اشتغال و تولید داشتیم. مدیرانی که آمدند یا در حاشیه گرفتار شدند یا به حدی ضعیف بودند که نتوانستند حتی پای یک سرمایه گذار بخش خصوصی را به استان باز کنند و زمینه ساز توسعه باشند و بقیه هم که به لطف برخی وزرا در جای خود ابقا شدند تا در مواجه با مدیران تازه وارد بازوی پرزورتری داشته باشند و کاری را که نخواهند نه خود انجام بدهند نه اصلا اجاز سامان گرفتنش در استان را بدهند.

در آینده به شکل مفصل تری به چند وزیر باقی مانده از دوران دولت دهم خواهیم پرداخت اما قبل از آن به نمایندگی از افکار عمومی به دولت باز تکرار خواهیم کرد اگر مردم خواستشان تغییر نبود به شما رای نمی دادند. اگر دهها میلیون نفر ساعت ها در صف می ایستند تا تحولی به وجود آید شما و تمام مدیران زیر مجموعه تان موظفید به خواستشان احترام بگذارید و موجب تغییر شوید.
.چاپ مطلب
مدیران البرز
تعداد دفعات مشاهده شده : 489
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید